کارخانه تور

کارخانه هوشمند کارگاه هوشمند

برای چند دهه گذشته، SYTON مثبت به خواسته های بازار از تولید هوشمند واکنش نشان دادند. ادغام منابع داخلی از صنعت، و ترکیب فناوری اطلاعات برای ایجاد راه حل های مدیریت کارگاه هوشمند است. در زمان دستیابی به تولید هوشمند، همچنین به ارمغان می آورد شما را به راحتی از زمان واقعی توانایی ردیابی داده های تولید، زمان واقعی در حال تغییر، نظارت بر زمان واقعی، به تدریج دخالت انسان را کاهش می دهد در حالی که بهبود کیفیت محصول و زمان تحویل، را مدیریت راحتی بیشتر.

23462